วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

คำสั่งพื้นฐาน MSWLogo

ตารางแสดงคำสั่ง และรูปแบบการสั่งงานของ MSW LOGO
ตัวอักษรเอียงจะใช้หรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้เขียนโปรแกรม. n* หมายถึงจำนวน, ระหว่างคำสั่งกับจำนวน ให้คั่นด้วยการเว้นวรรค
โปรแกรม MSW Logo การใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่นั้นไม่แตกต่างกัน
คำสั่งShortcutลักษณะการทำงาน
forward nfd nเคลื่อนเต่าไปข้างหน้าจำนวน n หน่วย
backward nbk nเคลื่อนเต่าถอยหลังจำนวน n หน่วย
right nrt nหันเต่าไปทางขวามือเป็นมุม n องศา
left nlt nหันเต่าไปทางซ้ายมือเป็นมุม n องศา
repeat_eg. repeat 4 [fd 50 rt 90] will draw a square
hideturtlehtซ่อนเต่า
showturtlestแสดงเต่า
clearscreencsล้างหน้าจอและนำเต่ากลับสู่ตำแหน่ง Home
clean_ล้างหน้าจอแต่เต่ายังอยู่ที่เดิม
home_นำเต่าสู่ตำแหน่ง Home แต่ไม่ลบหน้าจอ
cleartextctลบรายการคำสั่งที่เคยใช้ในหน้าต่าง commander
penuppuยกปากกาขึ้นทำให้เวลาเต่าเคลื่อนที่จะไม่มีเส้นเกิดขึ้น
pendownpdวางปากกาลงทำให้เวลาเต่าเคลื่อนที่จะเกิดเส้นพร้อมกันไปด้วย
penerasepeเปลี่ยนปากกาเป็นยางลบ
penreversepxcauses the pen to erase over existing lines, otherwise draw
penpaint_เปลี่ยนยางลบกลับเป็นปากกา
fence_keeps the turtle from wrapping or going off the edge of the window
window_keeps the turtle from wrapping and allows it to go out of the window
wrap_makes the turtle wrap around the screen when it gets to one edge
setpensize [n n]_uses two values for pen size, height and width
setscreencolor [n n n]setsc [n n n]ตั้งค่าสีพื้นหลัง**
setpencolor [n n n]setpc [n n n]ตั้งค่าสีปากกา**
setfloodcolor [n n n]setfc [n n n]ตั้งค่าสี** ที่จะระบาย ถ้าใช้คำสั่ง fill ระบายสี
fill_ระบายสีลงในพื้นที่ที่เต่าอยู่ ด้วยสีที่ตั้งค่าในคำสั่ง setfc [n n n]
setpos [n n]_เคลื่อนย้ายเต่าสู่พิกัด x, y ที่กำหนดให้.
setx n or setyn_เคลื่อนย้ายเต่าสู่พิกัด x หรือพิกัด y ที่กำหนดให้.
pos or xcor or ycor_outputs the x and y or x or y position of the turtle
setheading nseth nตั้งค่าให้เต่าหันไปทางทิศอะไรหรือทำมุมกี่องศา (seth 0 = สั่งให้เต่าหันขึ้น)
towards [n n]_จะให้ค่ามุมที่เต่าจะต้องหันไปยังตำแหน่ง x, y ที่ป้อนเข้าไป
to procedure_การกำหนดชื่อกระบวนความ
edit procedure_เปิดหน้าต่างสำหรับแก้ไข หรือพิมพ์กระบวนความ
:variable_name_ตัวอย่างเช่น square :size เป็นการกำหนดตัวแปร :size สำหรับกระบวนความ square

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น