วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

LOGO กับโน๊ตเพลง

กลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการสร้างเสียง
soundon  คือคำสั่งในการแสดงเสียงออกทางลำโพงของคอมพิวเตอร์ มีรูปแบบดังนี้
soundon  ความถี่เสียง  โดยความถี่เสียงมีหน่วยเป็นเฮิร์ซ (Hz) มีค่าตั้งแต่ 20 Hz – 2000 Hz  แต่ลำโพงของคอมพิวเตอร์ สามารถตอบสนองความถี่ได้ดีเพียงตั้งแต่ 200 Hz – 4000 Hz เท่านั้น หากใช้ค่าต่ำหรือมากกว่านี้ จะได้ยินเสียงเบามากจนถึงไม่ได้ยินเลย  เช่น soundon 1500  จะให้ผลเป็นเสียงออกทางลำโพงของคอมพิวเตอร์ที่ความถี่ 1500 Hz 
soundoff  คือคำสั่งในการหยุดเสียงหลังจากสั่ง soundon ออกไปแล้ว  รูปแบบคำสั่งเพียงพิมพ์คำว่า soundoff แล้ว Enter เสียงก็จะหยุดดังทันที
sound  คือคำสั่งในการแสดงเสียงที่คล้ายกับ soundon  เพียงแต่มีการกำหนดความยาวนานลงไปด้วยเพื่อให้หยุดแสดงเสียงหลังจากถึงเวลาที่กำหนดโดยไม่ต้องใช้คำสั่ง soundoff หลังจากนี้  โดยมีรูปแบบดังนี้
sound [ความถี่เสียง  ความยาวนาน]  โดยความถี่เสียงมีหน่วยเป็นเฮิร์ซ (Hz) มีค่าตั้งแต่ 20 Hz – 2000 Hz  แต่ลำโพงของคอมพิวเตอร์ สามารถตอบสนองความถี่ได้ดีเพียงตั้งแต่ 200 Hz – 4000 Hz เท่านั้น หากใช้ค่าต่ำหรือมากกว่านี้ จะได้ยินเสียงเบามากจนถึงไม่ได้ยินเลย    ส่วนค่าความยาวนานมีไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับความเร็วของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ๆ   ตัวอย่างเช่น  sound [2000  1000] 
ได้มีการกำหนดความถี่มาตรฐานเพื่อสร้างเสียงตามโน้ตดนตรีไว้แล้วดังตารางต่อไปนี้

ตัวโน้ต
ความถี่
ตัวโน้ต
ความถี่
ตัวโน้ต
ความถี่
C (โด)
262
C (โด)
523
C (โด)
1047
C#
277
C#
554
C#
1109
D (เร)
294
D (เร)
587
D (เร)
1175
D#
311
D#
622
D#
1245
E (มี)
330
E (มี)
659
E (มี)
1319
F (ฟา)
349
F (ฟา)
698
F (ฟา)
1397
F#
370
F#
740
F#
1480
G(ซอล)
392
G(ซอล)
748
G(ซอล)
1568
G#
415
G#
831
G#
1661
A (ลา)
440
A (ลา)
880
A (ลา)
1760
A#
466
A#
932
A#
1865
B (ที)
494
B (ที)
988
B (ที)
1975

ดังนั้นหากผู้เรียนมีความรู้ทางด้านดนตรี  ก็จะสามารถสร้างเพลงด้วยคำสั่ง sound นี้ได้อย่างไม่ยากเย็น

เพลงหนูมาลี
- - - ม
- - รด
-ร-ม
-ม-ม
- - - ร
-ร-ร
- - -ม
-ซ-ซ
- - - ม
- - รด
-ร-ม
-ม-ม
- - - ร
-ร-ม
- ร -ด
----

เพลงช้าง
- - - -
- - - ซ
- - - ซ
- - - ซ
- - - -
- ซ- ม
- ร - ม
- ซ - ด
- - - -
- ซ- ม
- ร - ม
- ด - ร
- ด - ล
- ด - ด
- ล - ซ
- - ด -
- ด - ล
- ดดด
- ล - ซ
- ด - -
- ซ - ล
- ซ - ม
- - - ร
- - - ด

เงี้ยว
- - - -
- - - ม
- - - -
- ซ - ล
- - - -
- ร - ม
- - - -
- ซ – ล
- - - -
- - - ม
- - - -
- ซ – ล
- ด - ล
- ซ - ด
- - - ร
- ม – ซ
- - - -
- - - ม
- - - -
- ซ - ล
- ด- ล
- ซ – ด
- - - ร
- - - ม
- - ซ ม
- ร - ด
- - - ร
- ดลด
- ลลล
- ม - ร
- ด - ล
- ซ - ล
- - - -
- - - ล
- - - ท
- - - ล
- - - ท
- ท - ล
- ซ - ม
- ซ – ล

ABC SONG
- - - ด
- ด - ซ
- ซ - ล
- ล - ซ
- - - ฟ
- ฟ -ม
- ม - ร
- ร - ด
- - - ซ
- ซ - ฟ
- ฟ - ม
- ม – ร
- - - ซ
- ซ - ฟ
- ฟ- ม
- ม - ร

จับปูดำ
- - - ม
- ซ - ซ
- ซ - ล
- ซ - ซ
- - - ม
- ซ - ล
- ร - ด
- ด - ด
- - ซ ม
- ซ - ซ
- ด – ล
- ซ - ซ
- ม - ซ
- ล - ม
- ด ด ด
- ล – ด

เจ้านกน้อย
- ซ ล ท
- ท – ล
- ซ ล ท
- - - -
- ซ ล ท
- ท – ล
- ซ ซ ม
- - - -
- - - ม
- ซ ฟ ซ
ฟซฟม
- ร - ท
- ร – ม
- ซ ฟ ซ
ฟซฟม
- ร - ท

Macdonal
- - - ด
- ด - ด
- ซ - ล
- ล - ซ
- - - ม
- ม – ร
- ร – ด
- - - -
- - - ด
- ด - ด
- ซ - ด
- ด - ด
- - - ด
- ซ – ด
- ซ - ด
- ด - ด

LONDONBRIDGE
- - - ซ
- ล - ซ
- ฟ - ม
- ฟ - ซ
- - - ร
- ม – ฟ
- - - ม
- ฟ - ซ
- - - ซ
- ล – ซ
- ฟ - ม
- ฟ - ซ
- - - ร
- - - ซ
- - - ม
- ด - - -

BA BA BLACK SHIEP
- - - ด
- - - ด
- - - ซ
- - - ซ
- - - ล
- ท – ด
- ล - ซ
- - - -
- - - ฟ
- - - ฟ
- - - ม
- - - ม
- - - ร
- - - ร
- - - ด
- - - -
- - - ซ
- - - ซ
- - - ฟ
- - - ฟ
- - - ม
- - - ม
- ม – ร
- - - -
- - - ซ
- - - ซ
- ซ – ฟ
- ซ – ล
- ฟ – ม
- - - ร
- ร – ด
- - - -

It's a Small World
-มฟซ
-ม-ด
-รดด
-ท-ท
-มฟซ
-ร-ท-
-ดทล
-ซ-ซ
-มฟซ
-ดรม
-รดล
-รมฟ
-มรด
-ฟ-ม
-ร-ด
- - - ด
- - - ด
-ด-ม
-ด-ร
-ร-ร
- - - ร
- - รฟ
-ร-ม
-ม-ม
- - - ม
-ม-ซ
-ม-ฟ
-ฟ-ฟ
-มรซ
-ฟ-ม
-ร-ด
- - - -

แมงมุมลาย
- - - ด
- ด – ด
- ร - ม
- - - ม
- ม – ร
- ด – ร
- ม - ด
- - - -
- - - ม
- ม – ม
- ฟ – ซ
- - - ซ
- - - ฟ
- ม – ฟ
- ซ - ม
- - - -
- - - ด
- ด – ด
- ร - ม
- - - ม
- ม – ร
- ด – ร
- ม - ด
- - - -
- - - ด
- ด – ด
- ร - ม
- - - ม
- ม – ร
- ด – ร
- ม - ด
- - - -

เพลงลอยลมบน
ลลลล
ทลซล
ทดลซ
มลลล
ลทลซ
ลทดล
ซมลร
ลดลร
ลดลร
ลดรว
ลซลซ
ลซลท
รดทล
----
----
----

เพลงชาติไทย
ดดมซ
- ซซล
ทดรม
- - - -
มรดล
ซลดม
ดรดด
- ดดด
ดดมซ
- ซซล
ซฟลซ
- - - ม
มฟม -
รร - -
รรมร
- ด- ด
ดดมซ
- ซซล
ซฟลซ
- - -ซ
- ซลท
- ลร -
- ลทล
- - - ซ
- - - ซ
ลซฟร
- - - ฟ
ลซฟด
-ดมร
- รมล
- ทลซ
- - - -
ดดมซ
-ซซล
ทดรม
- - - ม
มรดล
ซลดม
ดรดด
- ดดด

เพลงมาร์ทโรงเรียน
- - - ฟ
-ฟฟฟ
-ฟฟฟ
ฟฟฟซ
- - - ซ
-ซซซ
-ซซซ
ซซซฟ
- - - -
-รลด
ดรดด
-ร-ฟ
- - - -
-ลดล
-ซ-ฟ
รฟรด
- - - -
-ฟรร
- - - -
ดรฟซ
- - - -
ฟรฟซ
-ลฟซ
-ลดล
- - - -
-รลด
ดรดด
-ร-ฟ
- - - -
-ลดล
-ซ-ฟ
รฟรด
- - - -
-ฟรร
- - - -
ดรฟซ
- - - -
ฟรฟซ
ฟซฟซ
-ฟ-ฟ
- - - -
-ฟรฟ
-รลด
ลดรฟ
- - - ล
ซฟรด
-ล-ด
ฟรดล
- - ลล
-ดรฟ
- - ดร
ฟซ - -
- - - ด
รลซล
- - - ร
- - - ฟ
- - - ฟ
-ฟฟฟ
-ฟฟฟ
ฟฟฟซ
- - - ซ
-ซซซ
-ซซซ
ซซซฟ

เพลงวันเกิด Happy Brithday
- - - -
- ซ ซ ล
- - - ซ
-ด-ท
- - - -
- ซ ซ ล
- - - ซ
-ร-ด
- - - -
- ซ ซ ซ ํ
- - - ม
- ด - ท
- - ล -
- ฟ ฟ ม
- - - ด
- ม - ร
- - - -
- ซ ซ ล
- - - ซ
-ด-ท
- - - -
- ซ ซ ล
- - - ซ
-ร-ด
- - - -
- ซ ซ ซ ํ
- - - ม
- ด - ท
- - ล -
- ฟ ฟ ม
- - - ด
- ร - ด

เพลงเชอร์รี่ฟิงค์
- - - ซ
- - - ด
- - - ม
- - - ซ
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - ฟม
- - ฟม
- - - ร
- - ฟ -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-ซ-ล
-ท-ล
-ซ-ฟ
-ม-ซ
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-ซ-ด
-ม-ซ
-ฟ-ม
-ฟ-ม
- - - ร
- - - ล
- - - -
- - - -
- - - ซ
- - - ม
- - - ร
- - - ด
- - - ด
- - - ด
-ด-ด
- - - -
ดดดด
-ท-ท
ลลลล
-ซ-ซ
ลลลล
-ซ-ซ
- - - -
ฟมรด

เพลงใกล้รุ่ง
- - - -
- - - -
-ด-ร
-ด-ล
- - - ร
- ด- -
- - - ล
- - - ซ
- - - -
- - - -
-ด-ร
-ด-ซ
- - - ร
- ด- -
- - - ซ
- - - ฟ
- - - -
- - - -
-ด-ร
-ด-ล
- - - ร
- ด- -
- - - ล
- - - ซ
- - - -
- - - -
-ด-ร
-ด-ซ
-ซ-ซ
- - - -
- - - ฟ
-ฟ-ฟ
-ล-ด
-ร-ล
-ซ-ฟ
-ซ-ซ
- - - ล
- - ล-
- - - -
- - - -
-ฟ-ซ
-ล-ด
- - - -
- - - -
-ร-ด
-ล-ซ
- - - -
- - - -
-ล-ด
-ล-ซ
- - - -
- - - -
-ด-ร
-ด-ล
- - - -
- - - -
-ล-ด
-ล-ซ
- - - -
- - - -
-ด-ร
-ด-ฟ
- - - -
- - - -
-ล-ด
-ร-ฟ
- - - -
- - - ร
- - - -
-ด-ล
- - - -
- - - -
-ฟ-ร
-ด-ล
- - - -
- - - -
-ร-ด
-ล-ซ
- - - -
- - - -
-ฟ-ร
-ฟ-ซ
- - - -
- - - ล
- - - -
-ด-ล
- - - -
- - - -
-ล-ด
-ล-ซ
- - - -
- - - -
-ด-ร
-ด-ฟ
- - - -
- - - -
-ฟ-ซ
-ล-ซ
- - - -
-ฟ-ร
- ฟ - ด
-ด-ล
- - - -
- - - -
-ฟ-ซ
-ล-ซ
- - - -
-ฟ-ร
-ฟ-ร
-ร-ด
- - - -
- - - -
-ฟ-ซ
-ล-ด
- - - -
- - - ร
- - - ด
- - - ฟ
- - - -
-ร-ด
-ล-ซ
-ด-ล
- - - -
-ร-ด
-ล-ซ
-ล-ฟ
- - - -
- - - -

เพลงลอยกระทง
- - - -
-ซ-ซ
-ม-ซ
-ล-ด
- - - ร
-ด-ล
- - - ซ
- ซ - ม
- - - ซ
-ล-ด
- - - ล
- - ด -
-ซ-ล
-ด-ร
-ด-ล
-ซ-ซ
- - - -
- - - ด
- - - - ด
- ด-ด
- - - -
- - - ซ
- - - ซ
-ซ-ซ
- - - ด
- ด- ด
- - - ร
- ม - -
-ม-ร
-ด-ล
-ซ-ล
-ด-ร
- - - -
- - - ม
- - - ม
- ม-ม
- - - -
- - - ด
- - - ด
-ด-ด
- - - ด
-ล-ซ
-ล-ด
-ล-ด
- - - ด
-ล-ซ
-ล-ด
-ล-ด

เพลง กราวกีฬา
---ด
---ฟ
---ซ
---ล
----
---ล
-ลลล
-ล-ล
--ดล
-ทลล
--ลซ
-ด-ล
-ด-ล
--ลล
-ด-ด
---ด
--ลด
--ลซ
--ซล
---ล
--ลด
-ฟซล
--ซล
---ซ
----
---ซ
--ซซ
--ฟซ
--ซซ
--ซซ
--ฟฟ
--รร
---ล
-ซ-ล
---ล
-ซ-ล
--ซซ
--ซซ
-ฟรฟ
--รร
--ดล
-ซ-ฟ
--ซล
--ซซ
----
---ด
--ดซ
--ฟซ
----
---ร
-ฟ-ซ
-ล-ซ
---ซ
----
-ลลล
-ล-ล

เพลง ค้าวคาวกินกล้วย
- ล - ซ
-ซ ซ มํ
- - ซํ มํ
- - รํ มํ
- - รํ มํ
- - ซํ มํ
ซํ มํ รํ ดํ
- - รํ มํ
_ ล _ ซ
_ ซ ซ มํ
- - ซํ มํ
- - รํ มํ
- - ซํ มํ
- - รํ ม
ซํ มํ รํ ดํ
- - รํ ดํ
- - - -
- รํ - รํ
- - มํ ร
- ดํ รํ -
ล ท ดํ รํ
มํ รํ ดํ ท
ล ซ ล ท
- ดํ - รํ
- - - -
- รํ - รํ
- - มํ รํ
- ดํ รํ -
- รํ - รํ
มํ ดํ รํ มํ
ซํ มํ รํ ดํ
- ท - ล
- - - -
- ล - ล
ซ ล ดํ ล
ซ ม - ซ
- ม- ล
ซ ม - ซ
ล ซ ม ซ
ล ดํ - ล
- - - -
- ล - ล
ซ ล ดํ ล
ซ ม - ซ
- ม- ล
ซ ม - ซ
- ม - ร
ซ ม ม ม

เพลง ซูบารุ
ดรม-
รมซม
รดรล
----
-ดรม
ซมซล
ซมรดร
----
ดรม-
รมซม
รดรล
----
-ดรม
รมซล
ซมรดร
----
-ด- ด
----
ลซลม
----
มซมร
---ร
มรดร
----
-ด- ด
---ม
รดรล
----
ลดลซ
----
มรมด
----
----
---ซ
-ซซซ
-ม-ร
-ม-ด
-ดดด
-ดดด
----
---ด
-ร-ม
-ร-ม
-ซ-ล
-ซ-ม
-รดร
-รรร
----
----
---ซ
-ซซซ
-ม-ร
-ม-ด
-ดดด
-ดดด
----
----
--ซซ
---ล
-ลลล
---ม
---ร
-ม-ด
----

-มมม
-มม-
--ซม
ดดดด
--- ด
-- ดร
ซซซซ
--ซล
--ซฟ
-ฟฟฟ
--ฟซ
--ฟม
มมม-
--มม
----
----
--มร
--ทร
-ดทล
-ดทซ
-ซลฟ
-ซฟม
ซฟม
----

Yesterday one more
-ดรม
-ซซม
-ซมล
-ซมม
-ซมท
-มซล
มซล
รดทล
ซมซร
ดลดซ
ดดรม
ซมมซ
มลวม
มซลท
มซลท
รด ทล
ท ด ท ด
ทลลด
ดลดร
ดรมม
มมม ร
ด ท ด -
มซ--
รมรด
รม--
ฟมร-
----
----
----
----
----
----

เพลง เต้ยโขง
----
-ม-ล
-ล-ซ
-ม-ล
---ซ
- ด -ล
-ล-ซ
-ม-ล
----
-ซ-ม
-ม-ร
-ด-ม
---ร
-ซ-ม
-ม-ร
-ด-ล
ดรม-
-ร-ด
-ซ-ล
---ด
--รม
-ร-ด
-ซ-ล
----

เพลง เต้ยพม่า
-ล-ท
-ล-ท
-ล-ซ
-ล-ซ
-ท-ล
-ซ-ด
-รม-
----
----
-ล-ท
-ล-ท
-ล-ซ
-ล-ซ
-ท-ล
-ซ-ด
-ร-ม
----
-ม-ม
-ล-ซ
-ม-ร
-ด*ร
-ลด-
-ร-ม
--รด
----
-ล-ด
----
-ร-ม
-ซ-ล
--ซม
--ซร
--ดร
----
-ล-ร
----
-ล-ท
-ล-ซ
-ล-ท
-ร-ด
-ท-ล
-ทลซ
-ล-ท
----
-ร-ด
-ท-ล
----
----
----

เพลง เจ้าพ่อเซียงไฮ้
----ม
-ซ-ล
----
----
-ม--
-ซ-ร
----
----
----
-ซ-ล
---ด
-ล-ซ
---ด
-ม-ร
----
----
---ร
-ม-ซ
----
----
---ร
-ม-ล
----
----
---ล
-ด-ร
----
-ม-ร
-ด-ล
-ด-ซ
----
----
----ม
-ซ-ล
----
----
-ม--
-ซ-ร-ม-ร
----
----
----
-ซ-ล
---ด
-ล-ซ
---ด
-ม-ร
----
----
---ร
-ม-ซ
----
----
---ร
-ม-ล
----
----
---ล
-ด-ร
----
-ม-ร
-ด-ล
-ซ ด -
----
----
-ด-ด
-ล-ด
--รล
----
----
-ด-ล
-ล-ซ
----
---ม
-ม-ล
----
-ซ-ด
-ม-ร
-ดรม
----
----
-ม-ม
-ร-ม
----
----
-ด-ด
-ท-ล
----
----
-ม--
-ม-ร
----
----
ม-ด-
-ท-ล
-ม-ซ
----

เพลงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ l 4 l 5 l 6 l
เพลง สามสิบยังแจ๋ว
-ลซล
ซฟมฟ
-รด-
ลดรฟ
-ลซล
ซฟรฟ
--ฟ-
-ฟฟฟ
-ลซล
ซฟมฟ
-รด-
ลดรฟ
-ลซล
ซฟรฟ
--ฟ-
-ฟฟฟ
--ดล
-ดฟ-
มรลฟ
มรรม
รรลล
ดรมร
--ดล
ลซล-
--ซฟ
-ซด-
-รม-
-ฟซ-
ซซซซซ
---ซ
ดลดฟ
มร--
ลฟ--
มซม-
รรลล
ดรม-
รดล-
ดซล-
ซฟ--
ซด--
รม--
รฟ--
ฟฟฟฟ
ฟฟ--
----
----
----
----
ดล--
ฟร--
ดล--
ดร--
ดฟ--
ซล--
ลลลล
ลลล-
ดรฟซ
-ดด-
---ล
--ฟร
รรรร
รร--
ด ลดฟ
-มรล
ฟมรรม
รดล-
ดรมร
ดล--
ดซล-
ซฟซด
รมรฟ
ฟฟฟฟฟฟ
ดล--
ฟร--
ดล--
ดร--
ดฟ--
ซล--
ลลลล
ลลล-
ดรฟซ
-ดด-
---ล
--ฟร
รรรร
รร--
ด ลดฟ
-มรล
ฟมรรม
รดล-
ดรมร
ดล--
ดซล-
ซฟซด
รมรฟ
ฟฟฟฟฟฟ

พรปีใหม่
- ด ร ม
- ม - ร
- ด - ซ
- - - -
- ฟ ซ ล
- ล – ซ
- ฟ – ท
- - - -
- ล ท ด
- ด – ท
- ล – ม
- - - -
- ร ม ซ
- ซ – ฟ
- ม – ร
- - - -
- ด ร ม
- ม - ร
- ด - ซ
- - - -
- ฟ ซ ล
- ล – ซ
- ฟ – ท
- - - -
- ล ท ด
- ล ท ด
- ท ล ม
- - - -
- ร ม ซ
- ซ – ม
- ร – ด
- - - -
- ล ท ด
- ด – ท
- ซ – ล
- ม – ซ
- ล – ฟ
- ม - ฟ
ซลทด
- - - -
- ล ท ด
- ด – ท
- ล - ม
- - - -
- ล ซ ม
- ม – ร
-ร - ด
- - - -
- ด ร ม
- ม- ร
- ด – ซ
- - - -
- ฟ ซ ล
- ล – ซ
- ฟ – ท
- - - -
- ล ท ด
- ล ท ด
- ท ล ม
- - - -
- ร ม ฟ
- ซ - ล
- ท - ด
- - - -

ครวญ
- ซ ม ซ
- ล - ด
- - - -
- ม -ร
- - ด ล
- ซ ม ซ
- - - ล
ซซซซ
ลซมซ
ล - ด ล
- - - -
- ด - ล
- - ซ ม
ร ด - ร
- - - ม
รรรร
ซลซด
- ร - ม
- - - -
- ซรร
- ด - ร
มรดล
- - - -
ด ร - ม
- - - -
ร ม ซ ล
- - ด ล
ซ ม - -
- ล ด ซ
- - ล ด
- - - -
- - - -

ใจรัก
- - - ซ
ลดรม
- - - ด
รมซม
- - - ม
ซลดล
- - - -
- - - -
- - - ด
ลซมซ
ลซ - ซ
มรดร
มร - ซ
ลดรม
- - - -
- - - -
- - - ซ
ลดรม
- - - ด
รมซม
- - - ม
ซลดล
- - - -
- - - -
- - - ด
ลซมซ
ลซ – ซ
มรดร
มร – ซ
ลดรด
- - - -
- - - -
- ด – ร
- ม – ร
- - - -
- ม ม ร
- - - ด
- - ร ม
- - - -
- - - -
- ด – ร
- ม – ร
- - - -
- ร ม ร
- - - ร
- ด ร ด
- - - -
- - - -
- - - ซ
ลดรม
- - - ด
รมซม
- - - ม
ซลดล
- - - -
- - - -
- - - ด
ลซมซ
ลซ – ซ
มรดร
มร – ซ
ลดรด
- - - -
- - - -
- - - ด
ลซมซ
ลซ – ซ
มรดร
มร – ซ
ลดรด
- - - -
- - - -

วิมานดิน
- - - -
- ซ ม ร ม
- ซ - ล
ด ร ด ซ
- ด - ล
ด ร ม ซ
- - ซ -
ซ ด ร ม
- - - -
- ซ ม ร ม
- ซ - ล
ด ร ด ซ
- ด - ล
ด ร ม ซ
- - ซ -
ล ด ร ด
- - - -
- - - ร
- ม - ด
- ล ด ร
- ม - ด
- ล ด ล
- -ล -
ด ร ด ม
- - - -
-ซ-ล
- ซ-ล
ดรดล
- ซ-ล
ดรดล
-ลดล
ดรดด
- - - -
ซ ม ร ม
- ซ - ล
ด ร ด ซ
- ด - ล
ด ร ม ซ
- - ซ -
ซ ด ร ม
- - - -
ซ ม ร ม
- ซ - ล
ด ร ด ซ
- ด - ล
ด ร ม ซ
- - ซ -
ล ด ร ด

รางวัลแด่คนช่างฝัน
- - - -
ฟฟซซ
- ฟซล
- ล - ซ
- - - -
ฟฟซซ
- ฟซล
- ดลด
-ล ด ร
- - ร ด
-ลซล
- ซฟร
- - - ซ
- ซ - ซ
- รฟซ
-ฟรด
- - - -
ฟฟซซ
-ฟซล
-ล - ซ
- - - -
ฟฟซซ
-ฟซล
-ดลด
-ลดร
- - ร ด
-ฟซล
- ซฟร
- - - ซ
ซซ
-รฟซ
- ฟรด
- ซ - ฟ
- - - -
- - - -
- - - -
- - - ร
- ร - ร
รด
- - ล ด
- - - ล
-ซ - ล
- ซ - ฟ
-ซฟร
- - - ร
- ด – ร
รด
-ล - ด
- - -ซ
- ซ - ซ
- ซ - ม
- รมด
- - - -
ฟฟซซ
ฟซล
-ล -ซ
- - - -
ฟฟซซ
-ฟซล
-ดลด
-ลดร
-ร - ด
ฟซลซ
- ฟ - ร
- - - ซ
- ซ - ซ
-รฟซ
-ฟรด
-ซ - ฟ
- - - -
- - - -
- - - -
 จุดอ่อนของฉันอยู่ตรงที่หัวใจ
- ลซซ
----
- มซล
ลทซ -
----
- ลซซ
ซลซซ
- ซรร
ม - ด -
- รมฟ
มรดล
- ลลซ
- ม - ร
ดร - ด
- ลซซ
----
- มซล
ลทซ -
----
- ลซซ
ซลซซ
- ซรร
ม - ด -
- รมฟ
มรดล
-- ลล
ซ - ม -
ร - ม -
ดรมร
-- ดล
ซมร -
ดร - ด
- ซ - ด
ร - ม -
----
-- ซด
มฟซม
ม - ร -
ดร - ด
ดรดด
-- ดม
รด - ร
-- ซฟ
มร - ม
-- ซฟ
มร - ม
-- มร
ดรดด
ดรดด
มฟซ -
- ม - ร
- ดทด
ลซซ -
- มซล
ลทซ -
- ลซซ
ซลซซ
ซรร -
- ม - ด
- รมฟ
- ม - ร
- ลลซ
ม - ร -
- ม --
ด - ร -
ม - ร -
- ลลซ
มร --
ดร - ด
- ซ - ด
ร - ม -
----
-- ซด
มฟซม
- มร -
ดร - ด
ดรดด
-- ดม
รด - ร
-- ซฟ
มร - ม
-- ซฟ
มร - ม
-- มร
ดรดด
ดรดด
- มลซ
- ม - ซ
- ด --
มรดด
มรดด
รล --
ซมร -
เบาเบา
// - - - -
- - - ด
- - - -
- ท - ด
- - - ซ
- ล - ร
- - - -
- ร - ร
- - - ด
- ร - ม
- - - -
- - - ด
- - - ด
- ร - ม
- - - -
- - - ด //
ขอขอบคุณแหล่งอ้างอิง http://www.sakamula.com/note.html

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น