วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่องการสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ชื่อเรื่อง         การสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษ
                   เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้รายงาน       นายประภาษ สมยาภักดี
ตำแหน่ง        ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ถานศึกษา      โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
สังกัด            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ปีที่พิมพ์         2556

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า (1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ
เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์
80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลมากกว่าร้อยละ 50 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ (1) แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 เล่ม
(2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จำนนวน 30 ข้อ (3) แบบวัดความพึงพอใจ
ที่มีต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานการศึกษาค้นคว้าด้วย t-test
dependent


ผลการศึกษาพบว่า
          1. แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่
3 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.04/80.17 และค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.6648 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.48
          2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
          3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ มาก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น