วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

วันที่ ภาษาอังกฤษ

0    zero, nought      
1    one    1st    first
2    two    2nd    second
3    three    3rd    third
4    four    4th    fourth
5    five    5th    fifth
6    six    6th    sixth
7    seven    7th    seventh
8    eight    8th    eighth
9    nine    9th    ninth
10    ten    10th    tenth
11    eleven    11th    eleventh
12    twelve    12th    twelfth
13    thirteen    13th    thirteenth
14    fourteen    14th    fourteenth
15    fifteen    15th    fifteenth
16    sixteen    16th    sixteenth
17    seventeen    17th    seventeenth
18    eighteen    18th    eighteenth
19    nineteen    19th    nineteenth
20    twenty    20th    twentieth
21    twenty-one    21st    twenty-first
22    twenty-two    22nd    twenty-second
23    twenty-three    23rd    twenty-third
24    twenty-four    24th    twenty-fourth
30    thirty    30th    thirtieth
31    thirty-one    31st    thirty-first
40    forty    40th    fortieth
50    fifty    50th    fiftieth
60    sixty    60th    sixtieth
70    seventy    70th    seventieth
80    eighty    80th    eightieth
90    ninety    90th    ninetieth
100    hundred    100th    hundredth
101    hundred and one    101st    hundred and first
152    hundred and fifty-two    152nd    hundred and fifty-second
200    two hundred    200th    two hundredth
1,000    thousand    1,000th    thousandth
1,000,000    million    1,000,000th    millionth
1,000,000,000    billion    1,000,000,000th    billionth

credit จาก - englishclub

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น